ikona-wpisu

 

Klu­czem do na­sze­go suk­ce­su jest uśmiech na twa­rzy każ­de­go dziec­ka

Ze swo­jej stro­ny ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ną ob­sa­dę, nie­za­po­mnia­ne chwi­le oraz ma­sę nie­sa­mo­wi­tych kon­ku­ren­cji, roz­gry­wa­nych fair play. Dzię­ki na­szej ela­stycz­no­ści po­tra­?my do­sto­so­wać się do po­trzeb każ­de­go dziec­ka oraz zmie­niać się wraz z jego ocze­ki­wa­nia­mi. Pro­po­nu­je­my róż­no­rod­ne sce­na­riu­sze im­prez za­wie­ra­ją­cych licz­ne atrak­cje, m.in. po­kaz ba­niek my­dla­nych, ma­lo­wa­nie twa­rzy, skrę­ca­nie ba­lo­ni­ków, spor­to­we roz­gryw­ki i wie­le, wie­le in­nych. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są rów­nież drob­ne na­gro­dy.

Z nami Two­je Dziec­ko wy­ru­szy na Ha­wa­je i Wy­spę Skar­bów, po­ko­na wszel­kie prze­szko­dy na­po­tka­ne w In­diań­skiej Wio­sce oraz na Dzi­kim Za­cho­dzie. Sta­nie się jed­nym z cza­ro­dzie­jów, a tak­że po­zna se­kre­ty Stra­szy­ció­łek z Mon­ster High. Co wię­cej, Two­je Dziec­ko prze­nie­sie się tak­że do Kra­iny Klau­nów oraz w wie­le in­nych, wy­ma­rzo­nych przez Nie­go miejsc.

 

Niezapomniane atrakcje

Kla­sycz­ne przy­ję­cie to im­pre­za z od­po­wied­nio wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym ani­ma­to­rem, któ­ry za­pew­ni Two­je­mu dziec­ku i jego go­ściom nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Wszyst­kie za­ba­wy do­sto­so­wa­ne są od­po­wied­nio do wie­ku i licz­by uczest­ni­ków. Gwa­ran­cja uśmie­chu i za­do­wo­le­nia wli­czo­na jest w ce­nę.

Przy­ję­cie z klau­nem to im­pre­za z od­po­wied­nio wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym ani­ma­to­rem ? klau­nem. Nasi ani­ma­to­rzy po­ka­żą, jak krę­cić ta­le­rzem na pa­ty­ku oraz jak z pu­stej książ­ki wy­cza­ro­wać ko­lo­ro­wan­kę. Na Naj­mniej­szych Klien­tów cze­ka tak­że wie­le in­nych atrak­cji w tym za­ba­wy z chu­s­tą Klan­za.

Wy­spa Skar­bów to kra­ina, do któ­rej chciał­by udać się nie­je­den z na­szych Ma­łych Pod­opiecz­nych. Pod okiem od­po­wied­nio wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go ani­ma­to­ra ? pi­ra­ta dzie­ci roz­wią­zy­wać bę­dą za­gad­ki, któ­re stwo­rzą ma­pę i po­mo­gą im do­trzeć do skar­bu. Na im­pre­zie prze­bie­rze­my się i po­ma­lu­je­my jak praw­dzi­wi pi­ra­ci. Daw­ka moc­nych wra­żeń gwa­ran­to­wa­na.

malowanie buziek 1

 

In­diań­skie przy­ję­cie to im­pre­za z od­po­wied­nio wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym ani­ma­to­rem ? In­dia­ni­nem. Wspól­nie stwo­rzy­my ko­lo­ro­we pió­ro­pu­sze oraz po­ma­lu­je­my się w in­diań­skie bar­wy. Po­ska­cze­my ra­zem w wor­kach, stwo­rzy­my na­miot Tipi, a tak­że za­gra­my w gi­gan­tycz­ne bier­ki. In­diań­ska wio­ska to rów­nież licz­ne gry zręcz­no­ścio­we i róż­no­rod­ne za­ba­wy z li­ną ani­ma­cyj­ną.

Ha­waj­skie przy­ję­cie to im­pre­za skie­ro­wa­na głów­nie w stro­nę dziew­czy­nek. Stwo­rzy­my wspól­nie ha­waj­ską bi­żu­te­rię, zło­wi­my ryby pro­sto z oce­anu, a tak­że sta­wi­my czo­ła re­ki­no­wi. Po­krę­ci­my rów­nież hu­la­-hop oraz spró­bu­je­my swo­ich sił w prze­cho­dze­niu pod li­ną. Wszyst­ko to od­by­wać się bę­dzie przy mu­zy­ce na­wią­zu­ją­cej do tego kli­ma­tu. Co wię­cej każ­de­mu uczest­ni­ko­wi przy­dzie­lo­ne zo­sta­nie imię w ha­waj­skim sty­lu!

 

Kow­boj­skie przy­ję­cie to im­pre­za, któ­re prze­nie­sie wszyst­kich uczest­ni­ków na praw­dzi­wy Dzi­ki Za­chód. Uczest­ni­cy pod okiem od­po­wied­nio wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go ani­ma­to­ra ? kow­bo­ja ozdo­bią ozna­ki sze­ry­fa. We­zmą udział w wy­ści­gach na ko­niach, zmie­rzą się z kon­ku­ren­cją spraw­dza­ją­cą cel­ność, za­krę­cą ko­łem for­tu­ny i roz­wią­żą skom­pli­ko­wa­ne za­gad­ki, a co wię­cej bę­dą mu­sie­li po­ko­nać tor prze­szkód. Dla wszyst­kich bio­rą­cych udział prze­wi­dzia­ne są dy­plo­my!

 

Dodatkowo

W zakresie świadczonych przez Nasz zespół usług oferujemy dodatkowe poniższe atrakcje:

Dmuchany Zamek

Malowanie Twarzy

Tatuaże brokatowe

Modelowanie balonów

Kącik artystyczny

Wata cukrowa

Popcorn

 

urodziny 1

 

W celu uzyskanie szczegółowych informacji prosimy o kontakt: biuro@one-mln.pl